สถิติการให้บริการ

งาน กลุ่มงาน จำนวนคน
ค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0
ค่ารักษาพยาบาล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0
เงินกู้สหกรณ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0
บำเหน็จบำนาญ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0
สวัสดิการเงินกู้ กลุ่มอำนวยการ 0
งานสารบรรณ กลุ่มอำนวยการ 0
งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 0
การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0
การยืมทะเบียนประวัติ กพ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 0
การขอหนังสือรับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 0
การซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0
หนังสือรับรองการเรียนต่อ กศน. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0
ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 0
ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0
ให้คำปรึกษา(หน่วยตรวจสอบภายใน) หน่วยตรวจสอบภายใน 0