ช่องทางการร้องเรียน [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒]
ลำดับ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail
1 นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ 089-2795370 rongwityarin65@hotmail.com
2 นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ 086-0698149 psyamsiri@gmail.com
3 นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ 081-1974146 wootna@hotmail.com
4 นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ 082-2990008 bahnjeard1968@gmail.com
5 นางสาวญาณินี สมประดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 081-8572398 yaninee2809@gmail.com
6 นางสาวอรัญญา คำชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 080-2209622 nong918273645@gmail.com
7 นางวรรณวิภา สุนันธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 098-8256778 wanwipa8@gmail.com
8 นายศักดิ์ณรงค์ ธีรธรรมมาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 092-3259429 saknarongrb2@gmail.com
9 นางสาวจิราวรรณ สันติภูมิโพธา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-1633765 sermrb2@gmail.com
10 นายศุภกร มรกต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล 081-8802324 suppakorn64@gmail.com
11 นางสาวศิริรัตน์ เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 081-4200785 sirat04@hotmail.co.th
12 นางสาววลัญช์จุฑา ณ บางช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 084-7590582 samowalun@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 032-231071
เบอร์โทรสาร 032-232211
E-mail : admin@rb2.go.th