บุคลากร

นายประสงค์ แย้มศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายวุฒิชัย บุญหล่ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวดวงนภา ขาวสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวญาณินี สมประดี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวเกษณี พรมนุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนุจรี ทีสะเกตุ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์วิภา บำรุงทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไป
นางกันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวสมปอง สุธาพจน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวินัย อินทร์อ่อน
ช่างไม้ ช 4
นายชลอ เทพสวัสดิ์
พนักงานธุรการ
นายจิรมิตร พิมพ์เลิศ
ช่างไม้ ช 4
นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นายพิชัย ว่นเครือ
พนักงานขับรถ
นางคุณัญญ์อร เกตุมณี
แม่บ้าน
นางสาวอริยาภรณ์ วุฒิศรีศิริพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรัญญา คำชื่น
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ว่าที่ร้อยตรีธีรรัตน์ ย่วนภู่
นักวิชาการพัสดุ
นางกอบแก้ว เกตุเพชร
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวอรุณ พิบูลย์นำชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชนม์พิชชา เลี้ยงเชวงวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นางขวัญจิต แก้วพริ้ง
นักวิชาการพัสดุ
นายวีระ เดือนฉาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเยาวธิดา สังข์แจ่ม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวชนิศา นาคใหม่
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวอิศรา น่วมทนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกรกช คำชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศักดิ์ณรงค์ ธีระธรรมาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุนีย์นาฏ เรืองรัตน์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคล
นางอุไร วรครบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางจินตนา ตระกูลศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเปรมจิต ลิ้มประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุภาวดี บุตรดา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุภาพร ทองกันยา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัลยา ใจอ่อน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยนุช วงศ์กำภู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวรรณวิภา สุนันธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุจิตรา วงศ์รส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศมน ขำมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชชพล ชลิศราพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางแววดาว คูเม้ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์
นักวิชาการศึกษา
นางละลิดา สาลีวัฒนผล
นักวิชาการศึกษา
นางแสงเดือน สำเภา
นักวิชาการศึกษา
นางพิศมัย ชวนะลิขิกร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอัจฉรียา สระทองเขียว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขวัญพิรัลพัชร ฉายไสว
นักจิตวิทยา
นางสาวศุลีพร เงินรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศุภกร มรกต
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุวภัทร จิตร์เพ่ง
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร แพนทิศ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวลักขณา โตงาม
ศึกษานิเทศก์
นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอม
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสุภัค แซ่เฮ้ง
ศึกษานิเทศก์
นายธีรวัฒน์ ดวงใจดี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวชูขวัญ อินทรชัย
ศึกษานิเทศก์
นางจิตติมา เนียมกัน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรี
ศึกษานิเทศก์
นางจันทรา โม่มาลา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญธิตา แก้วกัญหา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศิริรัตน์ เนียมทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางพิมลมาศ ขำวาจา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวณรากร สุขสว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาววลัญช์จุฑา ณ บางช้าง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวดารารัตน์ แตงสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสมบูรณ์ สุขทวี
ผู้อำนวยการกลุ่ม