บุคลากร

นายประสงค์ แย้มศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายวุฒิชัย บุญหล่ำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวดวงนภา ขาวสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวญาณินี สมประดี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางกันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์วิภา บำรุงทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไป
นางนุจรี ทีสะเกตุ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวธัญธิตา แก้วกัญหา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอริยาภรณ์ วุฒิศรีศิริพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจรีย์ จันทามฤต
พนักงานขับรถ
นายสมพงษ์ จามจุรี
พนักงานขับรถ
นายพิชัย ว่นเครือ
พนักงานขับรถ
นายสุนทร สุพรธรรม
พนักงานขับรถ
นายวินัย อินทร์อ่อน
ช่างไม้ ช 4
นายจิรมิตร พิมพ์เลิศ
ช่างไม้ ช 4
นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นายชลอ เทพสวัสดิ์
พนักงานธุรการ
นางคุณัญญ์อร เกตุมณี
แม่บ้าน
นางสาวอรัญญา คำชื่น
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวชนิศา นาคใหม่
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางกอบแก้ว เกตุเพชร
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวเยาวธิดา สังข์แจ่ม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวอรุณ พิบูลย์นำชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวีระ เดือนฉาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางขวัญจิต แก้วพริ้ง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวชนม์พิชชา เลี้ยงเชวงวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอิศรา น่วมทนงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกรกช คำชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศักดิ์ณรงค์ ธีระธรรมาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุภาพร ทองกันยา
นักทรัพยากรบุคคล
นางจินตนา ตระกูลศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัลยา ใจอ่อน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเปรมจิต ลิ้มประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนวลวรรณ เอกรักษา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุนีย์นาฏ เรืองรัตน์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคล
นางอุไร วรครบุรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุภาวดี บุตรดา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยนุช วงศ์กำภู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวรรณวิภา สุนันธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางแววดาว คูเม้ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชชพล ชลิศราพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศมน ขำมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุจิตรา วงศ์รส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจุฬา ดำรงค์สกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางแสงเดือน สำเภา
นักวิชาการศึกษา
นางพิศมัย ชวนะลิขิกร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์
นักวิชาการศึกษา
นางละลิดา สาลีวัฒนผล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศุลีพร เงินรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศุภกร มรกต
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางจิตติมา เนียมกัน
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร แพนทิศ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสุภัค แซ่เฮ้ง
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกฤตยา จำปาจันทร์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน
ศึกษานิเทศก์
นางสาวชูขวัญ อินทรชัย
ศึกษานิเทศก์
นางสาวลักขณา โตงาม
ศึกษานิเทศก์
นายธีรวัฒน์ ดวงใจดี
ศึกษานิเทศก์
นางสุวภัทร จิตร์เพ่ง
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอม
ศึกษานิเทศก์
นางจันทรา โม่มาลา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริรัตน์ เนียมทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางพิมลมาศ ขำวาจา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวณรากร รุ่งบุญเรือง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาววลัญช์จุฑา ณ บางช้าง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวดารารัตน์ แตงสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสมบูรณ์ สุขทวี
ผู้อำนวยการกลุ่ม